روز بازار
روز بازار

پلن رایگان

رایگان 30 روز
پلن مخصوص ارسال یک آگهی رایگان (فقط یک بار قادر به فعالسازی این پلن هستید و از آن پس باید از پلن های زیر خریداری نمایید)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

پلن اولیه

5,000تومان 30 روز
پلن مخصوص ارسال یک آگهی جدید، پس از استفاده از آگهی رایگان (قابلیت تعداد خرید نامحدود)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

پلن برنزی

15,000تومان 30 روز
قادر به ارسال 5 آگهی جدید خواهید بود.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

پلن نقره ای

20,000تومان 30 روز
قادر به ارسال 10 آگهی جدید خواهید بود.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن طلایی

30,000تومان 30 روز
قادر به ارسال 20 آگهی جدید خواهید بود.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

پلن ویژه الماسی

50,000تومان 30 روز
قادر به ارسال 100 آگهی جدید خواهید بود.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 100 آگهی